Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Sempri si dissi ki unu fa danno a chentu; / et, benkì a mi non para lu dovutu, / per unu ingannu ch'i' ò rechiputu
  Ex.:
  ki teniri fachi in piè le sue paroli: / ki nullu impara plui a li mei spisi, / et sia ki voli, o villanu o cortisi.
 • Inc.:
  Si alcuna donna per isperationi divina virrà a vui per fari quista vita, la batissa sia tenuta a dimandari lu consensu di tucti li soru
  Ex.:
  Ma si alcunu presummirà in quistu et fussi canuxutu oy di alcunu chi lu sapissi, incurrirà a la indignationi di Deu onnipotenti et di li apostoli soi Petro et Paulu. Data ad Assasi Vo idus augusti, pontificatus nostri anno undecimo.
 • Inc.:
  Signuri Pilatu, si vi plachi, auditi, / zo chi vi dicu: tuttu è veritati; / et su di certu chi mi cridiriti
  Ex.:
  Tomasi, Thomasi, tu cridisti / perchì primu toccasti, et poy vidisti. / Ma veramenti beati serranu / quilli chi non vid<eru> et cridiranu.
 • Inc.:
  Sta pistula mandata mustra comu / kista cuntrarietati sese accorda: / Deu sa per certu cunta nostra corda
  Ex.:
  cosa saputa non muta sapiri, / et verità non muta antividiri.