Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Quandu Fortuna infrunta, / no ti iuva to sapiri / nè to forcza nè to ardiri
  Ex.:
  ki haviria factu, s’illu iungia a gallu? / Eu ti consiglu per bona acaxuni / ki, si may torna, lu faczi capuni.
 • Inc.:
  Quandu vinni l'ultim'ura / di lu fini di la cena, / lu signur di omni creatura
  Ex.:
  per omni fidil cristianu, / stendi li toy sancti manu / supra tutti peccaturi.
 • Inc.:
  Qui fay anima predata? / Fazu mali ki su dannata.
  Ex.:
  et in beni perseverari / pruvirai la humilitati.
 • Inc.:
  Quista esti la confessioni. Inprimis. Confiteor Deo omnipotenti et Beate Marie semper vergini et beatis apostulis tuis Petro et Paulo, beato Benedicto, beate Agathe, beate Lucie, omnibus Sanctis, et tibi, patri.
  Ex.:
  Però chamu la misericordia di Deu et a vui, patri, ki mi dati penitencia et faczatimi la absolucioni di li mei peccati. Deo gracias. Amen.
 • Inc.:
  Quisti su li benediccioni di la mensa di li sacrati monaki di sanctu Benedictu, di tuctu l’annu.
  Ex.:
  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et andati a tavula in nomine Domini.
 • Inc.:
  Quistu esti l’ufficiu ki si divi diri innanti ki si incumenci la disciplina.
  Ex.:
  Kistu officiu si dica ananti ki si eliyanu li ricturi.