Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Pannuciu, humili servu, a la vostra sanctitati di tutti vui fidili famuli di Deu et universi fideli per tutti li huniversi eclesii constituti in la fidi di lu nostru Signuri Iesu Christu, salutem. 
  Ex.:
  et per li meriti di lu beatu sanctu Honofriu, voglanu diri un'Ave Maria et unu Pater Nostru, per remissioni di li mei peccati, et sianu per la fatiga et affannu chi appi a vulgariçari la supraditta ligenda. Amen
 • Inc.:
  Plangirò sempri la mia vita mala, / poykì partencza fu ki m'atassau; / Amur mi spinsi in soi plachiri e gala
  Ex.:
  plui nigru eu su assai dintra chi di fori: / tali farina cherni lu meu crivu, / k'eu dicu omni ura: beatu cui mori. / In mei peni.