Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  La gracia di la sancta Trinitati sia sempri cum la cristianitati e cum nuy peccaturi, si ad illa plachi.
  Ex.:
  Per Dominum nostrum Ihesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia secula seculorum. Ave Maria et sequitur letania.
 • Inc.:
  La Gracia eterna, in cuy meu cor si fida, / vi mandi Raphael, - l’angilu sanctu, / ki vi difenda et cropa - cun quil mantu
  Ex.:
  fina a la terza et quarta età compluti, / et ad optata vegna - senectuti.
 • Inc.:
  Li capituli di la prima cumpagna di la disciplina di Palermu. Ad memoria et ad reverencia di la gloriosissima passioni di lu nostru singnuri Iesu Christu, et di la gloriusa Virgini Maria
  Ex.:
  cu la gracia di lu nostru singnuri Ihesu Christu crucifixu, puzamu multiplicari di virtuti in virtuti, e finalimenti perviniri a la gloria beata, in qua videbitur Deus deorum in Syon; ad quam gloriam nos perducat qui cum Patre et Spiritu Santo vivit et regnat. Amen.
 • Inc.:
  Li festi comandati di chasquidunu annu secundu la relacioni e delaracioni di lu reverendissimu in Christu patri signuri maystru senator in sacra pagina Episcopu di Malta, presidenti di la terra di Paternò, ad peticioni di la magnifica signura Beatrichi di Spiciali
  Ex.:
  Tucti li Quactru Tempora di l'annu, videlicet IIIIa, Va et sexta feria. Item la sancta Quadragesima tucta.
 • Inc.:
  Li gloriusi et sancti docturi, / sancto Ambrosio et sancto Augustinu, /di la Ecclesia di Deu illuminaturi
  Ex.:
  ki speramu ad ti Signuri piatusu? / Ki spera et cridi in ti, Signuri supernu, / non sentirà may peni di lu infernu.
 • Inc.:
  Li missi li quali si solinu diri per divoccioni.
  Ex.:
  Summanu li missi seicentu trenta una; li quali sunnu chincu unci e tarì secti e mezu.
 • Inc.:
  Lu ordini a ffari li monachi secundu la Regula di sanctu Basiliu. Inprimis veni la monaca chi si voli fari, a li scaluni di lu altaru di la ecclesia, bella parata, portata cum alcunu nobili homu
  Ex.:
  Da poi si dichinu li altri dui orationi; et poy ki su dicti, chi fa la benedictioni: Domine Deus noster pastor bonus, ecc.
 • Inc.:
  lu quali esti siminaturi di ogni mali, vinni ki una fimmina di habitu monacali vinni a mi, constringendumi precordialimenti habitari cun mi
  Ex.:
  ayutandu quillu Deu lu quali vivi et regna, Pater, Filius et Spirito Santo, binidittu pir tu<t>ti li seculi di li seculi, Amen.