Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Ideu ti salvi, o di lu mari stella. / Tu, vera matri di Deu omnipotenti, / matri et sempri virgini dunzella
  Ex.:
  lu Spiritu Santu plinu di clementia: / su tre et unu in equalitati, / uno solo Deu, una summa bontati.
 • Inc.:
  Imperatrichi summa, alma, divina; / o virga di Iessè, chi germinasti / sì duchi fruttu chi fu medichina
  Ex.:
  ti lu manda lu to Antoni di Oliveri: / scusalu a quilla per cuy l’ay volutu, / chì l’à compostu comu illu à saputu.
 • Inc.:
  In anno ije ind. inpruntamu ad Calogiru Purchellu per cunzari la vigna di la Turrecta in furmentu et in lana tr. xiiij
  Ex.:
  Allugammu ad Machuni di Canfura per sulderi per lu annu di la Va ind. per unc. iij tr. xxij et thumini ij soi di siminatu et appe per caparra tr. xv.
 • Inc.:
  In lu nomu di lu Patri, di lu Figlu et di lu Spiritu Sanctu. Benedicavi lu Signuri et guardavi et demustravi la fachi sua
  Ex.:
  Lu quali sia sempri cum vui et vui siati sempri cum ipsu. Amen.
 • Inc.:
  In nomine Domini nostri Iesu Christi. Lu libru di lu Munti della santissima oracioni. Fu uno monaco desideranti Dio
  Ex.:
  çoè 'l Figlu del Re miser Iesu Cristu, al quale sia gloria et honuri per infinita secula seculorum. Amen. Finis Deo gratias. Amen.
 • Inc.:
  In nomu di Christu Signuri / ki tuctu pò turnari, / a ccuy è subiectu lu operari
  Ex.:
  et lu cuntu non avirai, /a li quaranta, quandu sarrai, / iungichi X et V.
 • Inc.:
  In ordini ad vestiri. Inprimamenti lu visitaturi, oy lu ministru a kistu specialimenti deputatu, cum li candili allumati, incomenza: Absolute. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
  Ex.:
  Si illa è soru, primu vasa la manu all’assistenti e similimenti a tucti li soru kista midemmi cosa faza.
 • Inc.:
  In primis si tracta lu acquistamentu di lu Regno di Sichilia factu per Archadiu depoy di la rebellioni di Maniachi in lo Regno.
  Ex.:
  Et cussì quisto re Martino pacificamenti lo Regno di Sicilia felicimenti sucta lo suo dominio possessi, lo quali morendo, havuta la victoria di Sardigna, successi re Ferdinando di Aragona. A li m° cccc° xxviij° vij° indicionis.
 • Inc.:
  Incipit liber Thesauri pauperum quem fecit magister Renaldus de Villanova.
  Ex.:
  et dixit ei: «Petrus, ki iacet?» «Eo, domine, iaceo de mala febre». Dixit ei Iesus: «Surge et <ambula>».
 • Inc.:
  Inclita nostra vera chitatina, / Agatha, luchi di la tua chitati, / spusa di Cristu, chi per tia sì inclina
  Ex.:
  complita fu la ystoria, nuy avendu / vintisey di novembru, a li tri huri / di notti di la nona indicioni, / per lu dittu vostru d’Oliveri Antoni.
 • Inc.:
  Incomencza lu testamentu. In lu nomu di lu Signuri. Amen. Intra li altri beneficii li quali havemu rechiputu
  Ex.:
  Spachia lu testamentu et incomencza la benedictioni di sancta Clara a li soru soi presenti et futuri.
 • Inc.:
  Incomenza la epistola chi misser sanctu Iheronimo scrivi ad Eustochiu nobilissima donna romana, induchendula a santta et perfetta vita.
  Ex.:
  Et però, Eustochia, sorella mia, ti fazu fini a cquista mia epistola et gradi, li quali di supra ti agiu scriptu, et cum la tua solita paciencia mi perdunirai si su statu alcuntantu prolixu.
 • Inc.:
  Incomenza lu proemiu. Asculta, figlu, li precetti di lu to maistru et inclina l'aurichi di lu to cori
  Ex.:
  e tandu finalmenti, deffendenduti Diu, perverrai a li chui alti culmi di dotrina e di li virtuti, chi havimu supra declaratu. Amen. Finixi la Regula di santu Benedittu abbati.
 • Inc.:
  Incomenza lu raxunamentu di l’abbati Moises e di lu beatu Germanu supra la virtuti di la discretioni, compostu da Ioanni Cassianu et al presenti da latina in vulgari lingua tradutto.
  Ex.:
  Quisti sunu li paroli e precetti per li quali simu stati, supra la virtuti di la discretioni, amaistrati da l’abbati Moyses. Amen. Finixi lu raxunamentu di la discretioni.
 • Inc.:
  Innocentiu episcopu, servu di li servi di Deu a li dilecti figloli di Christu et di Clara abatissa et a li altri soru di lu monasteriu di Sanctu Damianu di Assasi saluti et apostolica benedictioni.
  Ex.:
  comu divimu observari cum la parola et scriptura et cum authoritati di lu signuri papa et nostra a tucti vui in lu nostru monasteriu. La quali forma di vita è tali
 • Inc.:
  Inprimamenti lu previti divi adimandari a quillu ki confessa si sa lu Patri Nostru e la Ave Maria e lu Credo pichulu
  Ex.:
  oy si ipsa fa malicia per guastari lu genitu: lu quali è gravi peccatu. E lu previti scaltiru, si ipsi hanu factu alcuna cosa
 • Inc.:
  Izà si recunta la ystoria di meu signuri sanctu Amaturi. Signuri et donni, sachati ki unu homu, lu quali avia nomu Peccamus, e ssua mugleri Atrahea
  Ex.:
  Et per tantu plaza a nostru signuri Iesu Cristu salvaturi et a la gloriosa madonna sancta Maria matri sua ki ni vogla conservari cum saluti di li nostri animi et corpora. Amen. Amen.