Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • Tutti .
 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
  Ave, Maria, ki si’ di lu chelu regina, / plena di gracia, tanta reluchenti; / cum ti è lu Signuri, stilla matutina
  Ex.:
  per sua pietà, chi guarda di ogni reu / infini ki in quistu mundu nui stamu, / et poy in la sua gloria pervegnamu.
 • Inc.:
  Ave, regina di quista chitati, / o stella matutina, o suli, o luna / vera funtana di virginitati
  Ex.:
  ki fanu omni hura li miskini nati. / Ià nostru ayutu et siccursu ti chami: / tu si’ nostra patruna, sancta Agathi.
 • Inc.:
  Ave, Virgini Maria, / ki di gracia si’ plina. / Ave, stilla matutina
  Ex.:
  e l'Angili beati / a ti fannu memoria / cum honor et gloria.