Incipit/Explicit

Ricerca alfabetica

 • &
 • .
 • <
 • .
 • a
 • .
 • c
 • .
 • d
 • .
 • e
 • .
 • f
 • .
 • g
 • .
 • i
 • .
 • k
 • .
 • l
 • .
 • m
 • .
 • n
 • .
 • o
 • .
 • p
 • .
 • q
 • .
 • r
 • .
 • s
 • .
 • v
Ordina per opera
 • Inc.:
   
  Ex.:
   
 • Inc.:
   
  Ex.:
 • Inc.:
   
  Ex.:
 • Inc.:
   
  Ex.:
 • Inc.:
   O Signuri, per  cortisia, / mandami la  liprosia. 
  Ex.:
   ki mi creasti a tua dilecta / et eu t'aiu mortu a villania.
 • Inc.:
   prova
  Ex.:
   prova
 • Inc.:
  Ex.:
 • Inc.:
  <I>ntra multi virtuti et excellentisimi laudi di la gloriusa virgini sancta Cecilia si legi ipsa purtari sempri in lu so pectu lu Evangeliu di Ihesu Christu
  Ex.:
  Et divi viniri cum la sua maiestati in lu fini di lu mundu a iudicari li vivi et li morti, cum tucti li angeli et sancti. Et qui bona egerunt, ibunt in vitam eternam; qui vero mala, in ignem eternum. Amen.
 • Inc.:
  <ri>spusi a lu patri: «Non mi chamari tua figla, ma su figla di quillu lu quali insigna lu sacrificiu di lu laudu.
  Ex.:
  Iratu, lu tyrannu chi fichi gictari dui sagicti, l’una a lu cori et l’autra in lu latu et cussì per quisti dui firiti fu morta et dedi lu spiritu a Deu nostru Signuri Iesu Cristu in la gloria di paradisi. Amen, Amen.
 • Inc.:
   [E]u ayu urdinatu di esligiri et disflurari li facti et li dicti di la citadi di Ruma et di l'altra genti furistera li quali su digni da aricurdari, eslitti da nobili auturi, scritti da issi cusì diffusamenti que non se ponnu cannussiri in brevi tempu.
  Ex.:
   Aquì schumpi lu libru di Valeriu Maximu. Deo gratias. Amen. 
 • Inc.:
   Incipit liber Declari de significationibus omnium dictionum a qualibet litera alfabeti incipientium; incipiendo seriatim ab hac littera A in Christi nomine. Amen.
  Ex.:

  ???

 • Inc.:

   

  Ex.:
  Datum Salerni per manus Johannis Sancte Romane ecclesie Diaconi Tertio nonas julij Ind. sexte Anno pontificatus domini pape Urbani Undecimo
 • Inc.:

  Di undi foru quisti Normandi, li quali conquestaru Sichilia. Carissimi, Normandia est una patria, oy una regioni, in li paysi di Franza, versu la tramontana, inpressu la insula di Ingliterra.

  Ex.:

  Explicit hoc opus Conquestae Siciliae compilatum et vulgarizatum per Fratrem Simonem de Leontino, incoeptum in medio Quatragesimae, perfectum die Martii XXI. […] Et qui de hoc opere capiet fructum, Deum laude.

 • Inc.:
  Ave, Maria, ki si’ di lu chelu regina, / plena di gracia, tanta reluchenti; / cum ti è lu Signuri, stilla matutina
  Ex.:
  per sua pietà, chi guarda di ogni reu / infini ki in quistu mundu nui stamu, / et poy in la sua gloria pervegnamu.
 • Inc.:
  Ave, regina di quista chitati, / o stella matutina, o suli, o luna / vera funtana di virginitati
  Ex.:
  ki fanu omni hura li miskini nati. / Ià nostru ayutu et siccursu ti chami: / tu si’ nostra patruna, sancta Agathi.
 • Inc.:
  Ave, Virgini Maria, / ki di gracia si’ plina. / Ave, stilla matutina
  Ex.:
  e l'Angili beati / a ti fannu memoria / cum honor et gloria.
 • Inc.:
  Confessio debet esse previsa, zoè per alcuni iorni, innanti chi lu homu si confessa, si divi preponiri et apparichari, recogitandu tucti soy peccati chi avi commisu da poy chi si confessau per fina a quilla iornata chi si voli confessari
  Ex.:
  Zoè in die dominico, oy altri iorni sollempni, oy festa comandata per la sancta Clesia; si fu secretu lu peccatu, oy manifestu ad altri persuni. Deo gracias. Amen.
 • Inc.:
  Cosma e Damiano, frati carnali, foru nati in la chitati di Egia, e foru figli di una fimmina religiusa ki havia nomu Theodora.
  Ex.:
  Et alcuni homini foru intandu a lu sepulcru di Mauru, ki li era minu di la carni di l'una coxa una grandi quantitati.
 • Inc.:
  Credo in unu Ideu, veru signuri, / eternu patri tantu omnipotenti: / di lu chelu et di la terra fu facturi
  Ex.:
  duve in eternu sia la mansioni. / Et però guarda a nui, Signuri supernu, / da li cochenti peni di lu infenru.
 • Inc.:
  Da za incumenza lu primu libru di Virgiliu, in lu quali si conteninu li fortuni ki Eneas passau in lu mari di Libia.
  Ex.:
  Si kistu Nikide, in tucti li autri cosi li quali dichi di Eneas, si accorda cum lu excellenti poeta Virgiliu supra dictu
 • Inc.:
  De caritate. Caritate si è la fine de virtute, che nasce de fino core et de dritta consciencia, et non de falsa fede.
  Ex.:
  Et cui si tracta ad grandi cosa, testificanu gloria che duna a lu homu un'altra vita.
 • Inc.:
  Di tramontana l’aquila potenti / in la Ligoria sì dixindirà: / quasi nixunu indi sapirà nencti. 
  Ex.:
  A la sua insigni victuriusa bandera / et a lu so potenti brachu forti / sarrà omni campu subgectu et revera. // Cussì à hordinatu la superna Xorti.
 • Inc.:
  Eu Virgilio, aventi tractato cum gracioso et ameno stilu in dui mei libri precedenti dui maineri de vita, czo esti in la Bucolica la vita pastorali et in la Georgica la vita agriculturali, da mo innanti
  Ex.:
  O Acca, va mantinenti a Turno et cunctali lo mio advenimento et quisti mei paroli: chi pensi seguiri la bactagla cum li Troyani et chi facza in tal modo KI li cachi de la CHITATI ET li diparti latinj
 • Inc.:
  Frati et amichi, or m'accumpagnati, / guardati menti a la mia pietati; / s'eu su dulenti, or m'ascultati
  Ex.:
  Matri et Madonna, viyu l'amichi, / viyu Ioseph, a cui pregar lichi: / zo ki dimandi ià illu fichi.
 • Inc.:
  Gloria et hunuri sia a lu nostru signuri Ihesu Christu et a la Virgini sua matri Maria et a lu venerabili nostru patri sanctu Benedictu.
  Ex.:
  e poy ki torna in lu claustru, humilimenti e cum lacrimi et altri fructi spirituali si diya studiari satisfari li negligencii passati, commissi contra li predicti capituli. Explicit.
 • Inc.:
  Ideu ti salvi, o di lu mari stella. / Tu, vera matri di Deu omnipotenti, / matri et sempri virgini dunzella
  Ex.:
  lu Spiritu Santu plinu di clementia: / su tre et unu in equalitati, / uno solo Deu, una summa bontati.
 • Inc.:
  Imperatrichi summa, alma, divina; / o virga di Iessè, chi germinasti / sì duchi fruttu chi fu medichina
  Ex.:
  ti lu manda lu to Antoni di Oliveri: / scusalu a quilla per cuy l’ay volutu, / chì l’à compostu comu illu à saputu.
 • Inc.:
  In anno ije ind. inpruntamu ad Calogiru Purchellu per cunzari la vigna di la Turrecta in furmentu et in lana tr. xiiij
  Ex.:
  Allugammu ad Machuni di Canfura per sulderi per lu annu di la Va ind. per unc. iij tr. xxij et thumini ij soi di siminatu et appe per caparra tr. xv.
 • Inc.:
  In lu nomu di lu Patri, di lu Figlu et di lu Spiritu Sanctu. Benedicavi lu Signuri et guardavi et demustravi la fachi sua
  Ex.:
  Lu quali sia sempri cum vui et vui siati sempri cum ipsu. Amen.
 • Inc.:
  In nomine Domini nostri Iesu Christi. Lu libru di lu Munti della santissima oracioni. Fu uno monaco desideranti Dio
  Ex.:
  çoè 'l Figlu del Re miser Iesu Cristu, al quale sia gloria et honuri per infinita secula seculorum. Amen. Finis Deo gratias. Amen.
 • Inc.:
  In nomu di Christu Signuri / ki tuctu pò turnari, / a ccuy è subiectu lu operari
  Ex.:
  et lu cuntu non avirai, /a li quaranta, quandu sarrai, / iungichi X et V.
 • Inc.:
  In ordini ad vestiri. Inprimamenti lu visitaturi, oy lu ministru a kistu specialimenti deputatu, cum li candili allumati, incomenza: Absolute. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
  Ex.:
  Si illa è soru, primu vasa la manu all’assistenti e similimenti a tucti li soru kista midemmi cosa faza.
 • Inc.:
  In primis si tracta lu acquistamentu di lu Regno di Sichilia factu per Archadiu depoy di la rebellioni di Maniachi in lo Regno.
  Ex.:
  Et cussì quisto re Martino pacificamenti lo Regno di Sicilia felicimenti sucta lo suo dominio possessi, lo quali morendo, havuta la victoria di Sardigna, successi re Ferdinando di Aragona. A li m° cccc° xxviij° vij° indicionis.
 • Inc.:
  Incipit liber Thesauri pauperum quem fecit magister Renaldus de Villanova.
  Ex.:
  et dixit ei: «Petrus, ki iacet?» «Eo, domine, iaceo de mala febre». Dixit ei Iesus: «Surge et <ambula>».
 • Inc.:
  Inclita nostra vera chitatina, / Agatha, luchi di la tua chitati, / spusa di Cristu, chi per tia sì inclina
  Ex.:
  complita fu la ystoria, nuy avendu / vintisey di novembru, a li tri huri / di notti di la nona indicioni, / per lu dittu vostru d’Oliveri Antoni.
 • Inc.:
  Incomencza lu testamentu. In lu nomu di lu Signuri. Amen. Intra li altri beneficii li quali havemu rechiputu
  Ex.:
  Spachia lu testamentu et incomencza la benedictioni di sancta Clara a li soru soi presenti et futuri.
 • Inc.:
  Incomenza la epistola chi misser sanctu Iheronimo scrivi ad Eustochiu nobilissima donna romana, induchendula a santta et perfetta vita.
  Ex.:
  Et però, Eustochia, sorella mia, ti fazu fini a cquista mia epistola et gradi, li quali di supra ti agiu scriptu, et cum la tua solita paciencia mi perdunirai si su statu alcuntantu prolixu.
 • Inc.:
  Incomenza lu proemiu. Asculta, figlu, li precetti di lu to maistru et inclina l'aurichi di lu to cori
  Ex.:
  e tandu finalmenti, deffendenduti Diu, perverrai a li chui alti culmi di dotrina e di li virtuti, chi havimu supra declaratu. Amen. Finixi la Regula di santu Benedittu abbati.
 • Inc.:
  Incomenza lu raxunamentu di l’abbati Moises e di lu beatu Germanu supra la virtuti di la discretioni, compostu da Ioanni Cassianu et al presenti da latina in vulgari lingua tradutto.
  Ex.:
  Quisti sunu li paroli e precetti per li quali simu stati, supra la virtuti di la discretioni, amaistrati da l’abbati Moyses. Amen. Finixi lu raxunamentu di la discretioni.
 • Inc.:
  Innocentiu episcopu, servu di li servi di Deu a li dilecti figloli di Christu et di Clara abatissa et a li altri soru di lu monasteriu di Sanctu Damianu di Assasi saluti et apostolica benedictioni.
  Ex.:
  comu divimu observari cum la parola et scriptura et cum authoritati di lu signuri papa et nostra a tucti vui in lu nostru monasteriu. La quali forma di vita è tali
 • Inc.:
  Inprimamenti lu previti divi adimandari a quillu ki confessa si sa lu Patri Nostru e la Ave Maria e lu Credo pichulu
  Ex.:
  oy si ipsa fa malicia per guastari lu genitu: lu quali è gravi peccatu. E lu previti scaltiru, si ipsi hanu factu alcuna cosa
 • Inc.:
  Izà si recunta la ystoria di meu signuri sanctu Amaturi. Signuri et donni, sachati ki unu homu, lu quali avia nomu Peccamus, e ssua mugleri Atrahea
  Ex.:
  Et per tantu plaza a nostru signuri Iesu Cristu salvaturi et a la gloriosa madonna sancta Maria matri sua ki ni vogla conservari cum saluti di li nostri animi et corpora. Amen. Amen.
 • Inc.:
  Kista è la Regula a lu modu di viviri di li frati e soru di la Penitencia. Nicolau episcopu, servu di li servi di Deu, a li dilecti figloli et frati
  Ex.:
  per la gracia di la nostra libertati e per li meriti di li circumspecti frati, XIIII fiati XL iorni di perdunu per chasquidunu misi in lu quali sirrà lecta la dita Regula conchedimu e donamu.
 • Inc.:
  La gracia di la sancta Trinitati sia sempri cum la cristianitati e cum nuy peccaturi, si ad illa plachi.
  Ex.:
  Per Dominum nostrum Ihesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia secula seculorum. Ave Maria et sequitur letania.
 • Inc.:
  La Gracia eterna, in cuy meu cor si fida, / vi mandi Raphael, - l’angilu sanctu, / ki vi difenda et cropa - cun quil mantu
  Ex.:
  fina a la terza et quarta età compluti, / et ad optata vegna - senectuti.
 • Inc.:
  Li capituli di la prima cumpagna di la disciplina di Palermu. Ad memoria et ad reverencia di la gloriosissima passioni di lu nostru singnuri Iesu Christu, et di la gloriusa Virgini Maria
  Ex.:
  cu la gracia di lu nostru singnuri Ihesu Christu crucifixu, puzamu multiplicari di virtuti in virtuti, e finalimenti perviniri a la gloria beata, in qua videbitur Deus deorum in Syon; ad quam gloriam nos perducat qui cum Patre et Spiritu Santo vivit et regnat. Amen.
 • Inc.:
  Li festi comandati di chasquidunu annu secundu la relacioni e delaracioni di lu reverendissimu in Christu patri signuri maystru senator in sacra pagina Episcopu di Malta, presidenti di la terra di Paternò, ad peticioni di la magnifica signura Beatrichi di Spiciali
  Ex.:
  Tucti li Quactru Tempora di l'annu, videlicet IIIIa, Va et sexta feria. Item la sancta Quadragesima tucta.
 • Inc.:
  Li gloriusi et sancti docturi, / sancto Ambrosio et sancto Augustinu, /di la Ecclesia di Deu illuminaturi
  Ex.:
  ki speramu ad ti Signuri piatusu? / Ki spera et cridi in ti, Signuri supernu, / non sentirà may peni di lu infernu.
 • Inc.:
  Li missi li quali si solinu diri per divoccioni.
  Ex.:
  Summanu li missi seicentu trenta una; li quali sunnu chincu unci e tarì secti e mezu.
 • Inc.:
  Lu ordini a ffari li monachi secundu la Regula di sanctu Basiliu. Inprimis veni la monaca chi si voli fari, a li scaluni di lu altaru di la ecclesia, bella parata, portata cum alcunu nobili homu
  Ex.:
  Da poi si dichinu li altri dui orationi; et poy ki su dicti, chi fa la benedictioni: Domine Deus noster pastor bonus, ecc.
 • Inc.:
  lu quali esti siminaturi di ogni mali, vinni ki una fimmina di habitu monacali vinni a mi, constringendumi precordialimenti habitari cun mi
  Ex.:
  ayutandu quillu Deu lu quali vivi et regna, Pater, Filius et Spirito Santo, binidittu pir tu<t>ti li seculi di li seculi, Amen.
 • Inc.:
  Misericordia, eternu Deu, / pachi, pachi, Signuri meu, / non guardari a lu nostru erruri.
  Ex.:
  Ad honuri et laudi sia / di la Virgini Maria, / ki quista sentencia ria / di nui levi tal duluri.
 • Inc.:
  Nel nomen Patris, Filii et Spiritus Sancti, / conchedimi, Signuri, di tal focu / scriviri poza gloriosi canti
  Ex.:
  per consumari quillu ardenti tauru, / duxi 'l reliqui di sta Sancta pura, / per kindi porta curuna di lauru, / et tuctu 'l cleru ki cum sicu atthura.
 • Inc.:
  O Furtuna fallenti,   pirkì non si’ tuta una? / Affacchiti luchenti,   et poi ti mustri bruna; / non riporti a la genti   sicundo lor pirsuna
  Ex.:
  in prosperu statu mittili   pir tua dispensattioni, / in quista vita dunali   sicundu lor pirsuni / in quilla vita premiali   di leta stattioni.
 • Inc.:
  O Patri nostru, omnipotenti Ideu, / ki si' in chelu sempri eternalimenti, / li Angeli sancti toy cum gran disiyu
  Ex.:
  lu quali tu porti a li novi legioni / di li Angeli toy, o Sire celestiali, / libera et guarda ad nui di ogni mali.
 • Inc.:
  O Signuri, per  cortisia, / mandami la  liprosia. 
  Ex.:
  ki mi creasti a tua dilecta / et eu t'aiu mortu a villania.


 • Inc.:
  Ordo confessionis virorum. Quantu tempu ha chi non ti hai confessatu? Hai factu la penitencia?
  Ex.:
  cussì perduna a mi, miseru peccaturi; et a vui, patri, chi mi donati la penitencia e fachitimi la absoluccioni di li mei peccati.
 • Inc.:
  Pannuciu, humili servu, a la vostra sanctitati di tutti vui fidili famuli di Deu et universi fideli per tutti li huniversi eclesii constituti in la fidi di lu nostru Signuri Iesu Christu, salutem. 
  Ex.:
  et per li meriti di lu beatu sanctu Honofriu, voglanu diri un'Ave Maria et unu Pater Nostru, per remissioni di li mei peccati, et sianu per la fatiga et affannu chi appi a vulgariçari la supraditta ligenda. Amen
 • Inc.:
  Plangirò sempri la mia vita mala, / poykì partencza fu ki m'atassau; / Amur mi spinsi in soi plachiri e gala
  Ex.:
  plui nigru eu su assai dintra chi di fori: / tali farina cherni lu meu crivu, / k'eu dicu omni ura: beatu cui mori. / In mei peni.
 • Inc.:
  Quandu Fortuna infrunta, / no ti iuva to sapiri / nè to forcza nè to ardiri
  Ex.:
  ki haviria factu, s’illu iungia a gallu? / Eu ti consiglu per bona acaxuni / ki, si may torna, lu faczi capuni.
 • Inc.:
  Quandu vinni l'ultim'ura / di lu fini di la cena, / lu signur di omni creatura
  Ex.:
  per omni fidil cristianu, / stendi li toy sancti manu / supra tutti peccaturi.
 • Inc.:
  Qui fay anima predata? / Fazu mali ki su dannata.
  Ex.:
  et in beni perseverari / pruvirai la humilitati.
 • Inc.:
  Quista esti la confessioni. Inprimis. Confiteor Deo omnipotenti et Beate Marie semper vergini et beatis apostulis tuis Petro et Paulo, beato Benedicto, beate Agathe, beate Lucie, omnibus Sanctis, et tibi, patri.
  Ex.:
  Però chamu la misericordia di Deu et a vui, patri, ki mi dati penitencia et faczatimi la absolucioni di li mei peccati. Deo gracias. Amen.
 • Inc.:
  Quisti su li benediccioni di la mensa di li sacrati monaki di sanctu Benedictu, di tuctu l’annu.
  Ex.:
  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et andati a tavula in nomine Domini.
 • Inc.:
  Quistu esti l’ufficiu ki si divi diri innanti ki si incumenci la disciplina.
  Ex.:
  Kistu officiu si dica ananti ki si eliyanu li ricturi.
 • Inc.:
  Renovamini in novitate sensus vestri, ut probetis que sit voluntas Dei bona et beneplacens et perfecta. Et lu gloriusu apostolu, in lu supradictu parlari, chi dà una maraviglusa doctrina
  Ex.:

  ???

 • Inc.:
  Sempri si dissi ki unu fa danno a chentu; / et, benkì a mi non para lu dovutu, / per unu ingannu ch'i' ò rechiputu
  Ex.:
  ki teniri fachi in piè le sue paroli: / ki nullu impara plui a li mei spisi, / et sia ki voli, o villanu o cortisi.
 • Inc.:
  Si alcuna donna per isperationi divina virrà a vui per fari quista vita, la batissa sia tenuta a dimandari lu consensu di tucti li soru
  Ex.:
  Ma si alcunu presummirà in quistu et fussi canuxutu oy di alcunu chi lu sapissi, incurrirà a la indignationi di Deu onnipotenti et di li apostoli soi Petro et Paulu. Data ad Assasi Vo idus augusti, pontificatus nostri anno undecimo.
 • Inc.:
  Signuri Pilatu, si vi plachi, auditi, / zo chi vi dicu: tuttu è veritati; / et su di certu chi mi cridiriti
  Ex.:
  Tomasi, Thomasi, tu cridisti / perchì primu toccasti, et poy vidisti. / Ma veramenti beati serranu / quilli chi non vid<eru> et cridiranu.
 • Inc.:
  Sta pistula mandata mustra comu / kista cuntrarietati sese accorda: / Deu sa per certu cunta nostra corda
  Ex.:
  cosa saputa non muta sapiri, / et verità non muta antividiri.
 • Inc.:
  Virgini Mater pia, / omni unu si inclina a ti devotamenti; / cum lu cori et cum la menti
  Ex.:
  li orationi, et facti digni / di li aurichi benigni / di lu to dulci figlol, Virgini pia.